08
Sie

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. Jeden dzień z oblężenia Westerplatte”

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. Jeden dzień z oblężenia Westerplatte”

R E G U L A M I N
MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt.„Jeden dzień z oblężenia Westerplatte”,

w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół średnich (liceum, technikum), których patronami są Obrońcy Westerplatte.

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte – organizator XXXVI Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte.

CELE KONKURSU:
–  popularyzacja wiedzy na temat bohaterskiej obrony Westerplatte
–  kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
–  prezentacja własnych dokonań twórczych
–  poszukiwanie nowych środków wyrazu

ADRESACI  KONKURSU:
– klasy I – III liceum, klasy I – IV technikum.

ZADANIE KONKURSOWE:
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie PLAKATU dowolną techniką np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp. na bloku technicznym w formacie A-3  (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich).
Dopuszcza się prace zbiorowe – maksymalnie  3 osoby.

OCENA PRAC:
– Zgodność z tematyką , – estetyka prac, -oryginalność
– Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
– Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali XXXVI Sympozjum  Klubu Szkół Westerplatte.
– Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone – nie będą brane pod uwagę.
– Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac konkursowych.
– Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

– Prace należy opatrzyć kartą zgłoszeniową zawierającą :

– imię i nazwisko autora,

– klasa,

– adres szkoły,

– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

  • Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

    • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.
    • Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do dyspozycji organizatorów.

– Prace wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczyciela  należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte

  1. Wyzwolenia 8

80 – 537 Gdańsk  – Nowy Port

z dopiskiem „Konkurs Plastyczny – Plakat – Sympozjum”.

Do dnia 15.04.2019r. – decyduje data stempla pocztowego

– Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr  2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki

 

…………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko uczestnika

 

 

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu wiedzy o Westerplatte zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac zgłoszonych do konkursu w celu prezentacji na wernisażu zorganizowanym z okazji Sympozjum Szkół Westerplatte.

*  Wyrażam zgodę na wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Morskich: e.walicka@zsm.edu.gdansk.pl
Dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcą danych osobowych, prac konkursowych oraz zdjęć z wizerunkiem Państwa dzieci mogą być: prasa, portale społecznościowe oraz instytucje współpracujące ze szkołą i biorące udział w Sympozjum Szkół Westerplatte.
Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

* Zaznaczyć właściwe.