05
Gru

Pomorski Konkurs Fotograficzny „MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”.

Pomorski Konkurs Fotograficzny „MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”.

Zespół Szkół Morskich w Gdańsku zaprasza miłośników fotografii i morza do udziału w Pomorskim Konkursie Fotograficznym
„MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”.

Regulamin Pomorskiego Konkursu Fotograficznego

 „Morze obiektywem rysowane”

 Organizator: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku     

           Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 8) i szkół ponadpodstawowych Pomorza.

 1. Cele konkursu:  – promowanie piękna Bałtyku i polskich wybrzeży
 •    zachęcenie uczniów do poznawania przyrody
 •    pokazanie związków ludzi z morzem.
 1. Prace dotyczą Morza Bałtyckiego (pejzaż, ludzie morza, porty, statki, budowle morskie …)
 • Technika prac dowolna, dopuszczalna forma obróbki komputerowej (kolaż)
 • Zdjęcia należy przesłać w wersji papierowej w formacie 20 x 30 cm oraz plik ze zdjęciem w formacie JPEG minimum 3000 x 2000 pikseli na adres mailowy: bielbasia@wp.pl                            (po otrzymaniu maila z plikiem prześlemy potwierdzenie)
 • Na odwrocie wersji papierowej fotografii drukowanymi literami należy podać:
 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora, szkołę i klasę
 • imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, e-mail
 1. Każdy uczestnik może przesłać do 3 prac.
 2. Prace należy przesłać do 15 grudnia 2020 r. na adres: Zespół Szkół Morskich
 3. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdańsk, z dopiskiem: „MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”
 4. Finał konkursu odbędzie się 28 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 w ZSM w Gdańsku.
 5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
 •   szkoły podstawowe klasy 4 – 8
 •   szkoły ponadpodstawowe
 1. Nagrody:
 • szkoły podstawowe (klasy 4 – 8) – nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce
 • szkoły ponadpodstawowe – nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce
 • wyróżnienia w obu kategoriach
 1. Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, a także nieopisane nie będą rozpatrywane

przez jury.

 1. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi autorom.
 4. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację – należy

wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (Załącznik 1).

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.zsmors.pl

Informacje: Barbara Bielenkiewicz    tel. (58) 343 93 35

 

 

http://zsm.zsmors.pl/2020/10/05/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/

(Załącznik 1)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki

 

…………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko uczestnika

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Morze obiektywem rysowane” zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac zgłoszonych do konkursu w celu prezentacji na wernisażu.

*  Wyrażam zgodę na wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

 

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Morskich: e.walicka@zsm.edu.gdansk.pl
 3. Dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcą danych osobowych, prac konkursowych oraz zdjęć z wizerunkiem Państwa dzieci mogą być: prasa, portale społecznościowe oraz instytucje współpracujące ze szkołą.
 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Zaznaczyć właściwe.