05
Sty

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(Załącznik 1)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki

 

…………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko uczestnika

 

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Morze obiektywem rysowane” zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac zgłoszonych do konkursu w celu prezentacji na wernisażu.

*  Wyrażam zgodę na wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

 

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Morskich: e.walicka@zsm.edu.gdansk.pl
  3. Dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcą danych osobowych, prac konkursowych oraz zdjęć z wizerunkiem Państwa dzieci mogą być: prasa, portale społecznościowe oraz instytucje współpracujące ze szkołą.
  5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

* Zaznaczyć właściwe.