04
Sie

Projekt „Kurs na port w Maladze” w ramach programu UE Erasmus+

Projekt „Kurs na port w Maladze” w ramach programu UE Erasmus+

erasmus+                                          ZSM

Projekt „Kurs na port w Maladze”

współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

2020-1-PL01-KA102-080719

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Kurs na port w Maladze

2020-2022

Zespół Szkół Morskich  realizuje europejski projekt zagranicznego stażu zawodowego  „Kurs na port w Maladze”.

Malaga to atrakcyjna turystycznie stolica w hiszpańskiej Andaluzji, duży port handlowy, stoczniowy i rybacki, położony u podnóża Gór Betyckich nad  Morzem Śródziemnym.

Projekt dedykowany jest dla 20 uczniów ZSM, kształcących się w zawodach

technik hotelarstwa, technik spedytor i technik logistyk, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uczą się w klasach II i III.

Podczas mobilności, czyli podróży i pobycie w Hiszpanii, opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele ZSM, którzy będą także monitorować postępy praktykantów.

Wstępny termin mobilności to luty 2022 roku.

Partnerem w Projekcie jest TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.

Jest to hiszpańska agencja szkoleniowa zlokalizowana w Maladze, zajmująca  się między innymi promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi i programami edukacyjnymi dla uczniów z całej Europy. TRIBEKA jest częścią „ETN Network”. W latach 2016-2019 ETN Network został czterokrotnie zwycięzcą prestiżowego konkursu Study Travel Star Awards w kategorii „Work Experience Provider” w Londynie.

Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, zostaną wyłonieni na podstawie przejrzystych kryteriów, dokładnie opisanych w Regulaminie rekrutacyjnym.

Beneficjenci projektu odbędą czterotygodniowy staż zawodowy, opracowany przez ZSM i Tribekę. Porozumienie o Programie Zajęć będzie skorelowane z programem zawodów, w których kształcą się uczniowie. Tym samym spełnione zostaną wymagania, wynikające z podstawy programowej MEN.

Przed wyjazdem na staż uczestnicy będą przygotowywani przez nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb psychologicznych, kulturowych i językowych w ramach kursu. Szkoła zapewni ubezpieczenie wszystkich uczestników i ich opiekunów podczas mobilności, czyli podróży i pobytu w Hiszpanii.

Tribeka, instytucja przyjmująca, zorganizuje staże zawodowe w firmach Malagi, a w nich opiekę tzw. tutorów podczas praktyk, zakwaterowanie, wyżywienie, transport. Tribeka zapewni także  program kulturowy oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w trakcie weekendów. Uczniowie zapoznają się z  walorami turystycznymi regionu Andaluzji.

W czasie odbywania stażu postępy uczestników będą stale monitorowane, zarówno ze strony szkoły wysyłającej, nauczycieli ZSM, jak i agencji przyjmującej.

Staże zawodowe w hiszpańskiej Maladze przyczynią się do zdobycia kompetencji, nie tylko stricte zawodowych, ale także osobistych, tzw. kompetencji miękkich. Posługiwanie się językiem angielskim, a także używanie zwrotów w języku hiszpańskim, podniesie umiejętności komunikacyjne, które wobec zwiększonej popularności Polski wśród zagranicznych turystów mogą stanowić poważny atut na rynku pracy.

Po zakończeniu stażu i powrocie do Polski uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobilność z uwzględnieniem procedury ECVET, a także zaświadczenia o odbytym stażu  zawodowym za granicą.

W Europassie będą wyszczególnione uzyskane kompetencje i umiejętności. Dokument ten jest uznawany w całej Europie.

Dzięki współpracy z naszym partnerem zagranicznym, rezultaty projektu zostaną upowszechnione w środowiskach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

 

Zakłada się osiągnięcie następujących celów Projektu:

  • uzyskanie wysokich, europejskich kompetencji i umiejętności zawodowych

w branży hotelarskiej, spedycyjnej i logistycznej,

  • pozyskanie lepszych perspektyw zatrudnienia oraz łatwiejszej adaptacji do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy,
  • wzrost mobilności zawodowej,
  • podniesienie jakości pracy kadry kształcącej w szkole,
  • doskonalenie znajomości języka angielskiego i poznanie podstaw języka hiszpańskiego,
  • wzrost świadomości międzykulturowej i wartości europejskich,
  • promocja Polski w Europie,
  • przyrost wiedzy o Programie Erasmus+,
  • wzrost motywacji do nauki i dalszego rozwoju, wiary we własne siły, samorealizacji i uczenia się przez całe życie,
  • rozbudzanie ciekawości o walorach turystycznych Europy, wzbogacenie wiedzy o Andaluzji.

 

Realizacja Projektu Kurs na port w Maladze w latach 2020-2022 przyczyni się do podniesienia jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku. Projekt z całą pewnością rozwinie zawodową mobilność młodzieży Zjednoczonej Europy, umocni jej aktywną rolę w społeczeństwach europejskich i da poczucie osobistego samospełnienia.

 

Zapraszamy do składania deklaracji chęci udziału w europejskim przedsięwzięciu  J