27
Paź

III Pomorski Konkurs Fotograficzny „MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”.

III Pomorski Konkurs Fotograficzny „MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”.

Zespół Szkół Morskich w Gdańsku zaprasza miłośników fotografii i morza do udziału w III Pomorskim Konkursie Fotograficznym „MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”.

Nagrodą główną dla 3 laureatów w kategorii szkoły średnie jest rejs żaglowcem „Generał Zaruski”.

  • Prace należy przesłać do 10 stycznia 2022 r. na adres:
  • Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdańsk.
  • Regulamin konkursu i zgoda na przetwarzanie danych w załączeniu.

Regulamin Pomorskiego Konkursu Fotograficznego

„Morze obiektywem rysowane”

Organizator: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku

we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 8) i szkół ponadpodstawowych

Pomorza.

2. Cele konkursu: – promowanie piękna Bałtyku i polskich wybrzeży

– zachęcenie uczniów do poznawania przyrody

– pokazanie związków ludzi z morzem.

3. Prace dotyczą Morza Bałtyckiego (pejzaż, ludzie morza, porty, statki, budowle morskie …)

Ø Technika prac dowolna, dopuszczalna forma obróbki komputerowej (kolaż)

Ø Zdjęcia należy przesłać na papierze fotograficznym w formacie 20 x 30 cm oraz plik ze zdjęciem w formacie JPEG minimum 3000 x 2000 pikseli na adres mailowy: bielbasis@gmail.com (po otrzymaniu maila z plikiem prześlemy potwierdzenie)

Ø Na odwrocie wersji papierowej fotografii drukowanymi literami należy podać:

· tytuł pracy

· imię i nazwisko autora, szkołę i klasę

· imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, e-mail

4. Każdy uczestnik może przesłać do 3 prac.

5. Prace należy przesłać do 10 stycznia 2022 r. na adres: Zespół Szkół Morskich

ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdańsk, z dopiskiem: „MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”

6. Finał konkursu odbędzie się 3 lutego 2022 roku o godz. 12.00 w ZSM w Gdańsku.

7. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

– szkoły podstawowe (klasy 4 – 8)

– szkoły ponadpodstawowe

8. Nagrody:

Ø szkoły podstawowe (klasy 4 – 8) – nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce

Ø szkoły ponadpodstawowe – nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce

Ø wyróżnienia w obu kategoriach

9. Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, a także nieopisane nie będą rozpatrywane

przez jury.

10. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi autorom.

13. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację – należy

wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (Załącznik 1).

14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.zsmors.pl

Informacje: Barbara Bielenkiewicz tel. (58) 343 93 35

(Załącznik 1)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki

…………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko uczestnika

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Morze obiektywem rysowane” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac zgłoszonych do konkursu w celu prezentacji na wernisażu.

* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Morskich: e.walicka@zsm.edu.gdansk.pl

3. Dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcą danych osobowych, prac konkursowych oraz zdjęć z wizerunkiem Państwa dzieci mogą być: prasa, portale społecznościowe oraz instytucje współpracujące ze szkołą.

5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Zaznaczyć właściwe.