1. Informacje o egzaminie maturalnym

 

2. Zmiany procedur maturalnych

Na podstawie zaktualizowanej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 i opublikowanej na stronach CKE (kliknij aby otworzyć dokument) informujemy, że:

  • wszystkie zadeklarowane przez zdających wcześniej egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa,
  • osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu składają do dyrektora szkoły wypełniony wydrukowany i podpisany Załącznik 30 (dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać skan podpisanego dokumentu na pocztę e-mail sekretariat@ZSM.edu.gdansk.pl) do 8 lutego 2021r. Jeżeli dokument będzie wypełniany komputerowo, to najlepiej użyć programu Adobe Acrobat,
  • zdający nie musi przystępować do żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
  • wcześniej zadeklarowane przedmioty na poziomie rozszerzonym dalej obowiązują.
  • uczniowie klas IV i absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą przestąpić do wszystkich zadeklarowanych wcześniej przedmiotów nie muszą dokonywać żadnych zmian w deklaracjach maturalnych,
  • zdający mogą wprowadzić zmiany w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych do 8 lutego 2021r. osobiście w sekretariacie uczniowskim szkoły (najlepiej w czasie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe). Zdający, którzy nie będą mogli zgłosić się do szkoły, mogą dokonać zmian wypełniając nową, zmodyfikowaną przez OKE deklarację maturalną 1a Wariant A (pobierz deklarację 1a wariant A). Zeskanowany, podpisany dokument należy przesłać na pocztę e-mail sekretariat@ZSM.edu.gdansk.pl
  • absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub nie przystąpili żadnego do egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, mogą w 2021r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów. W tym celu składają do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wniosek (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.