„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa,
lecz pracą i własnym wysiłkiem”

Albert Einstein

Zespół Szkół Morskich to dziś grupa pracowników, nauczycieli i uczniów pełnych entuzjazmu i chęci do pracy. Przez 50 lat istnienia szkoła przeszła wiele etapów, by stać się placówką  dydaktyczną o obecnym kształcie. Dzięki determinacji kolejnych dyrektorów oraz nauczycieli modernizowano bazę i wypracowywano coraz to doskonalsze formy kształcenia.

Początek naszej szkoły sięga 1961 roku.

LATA 60

16 września 1961 roku Minister Żeglugi powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową Portu Gdańsk, popularnie zwaną „Szkołą Dokerów’: Funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. Edmund Paszkiewicz, który wspólnie ze Stanisławem Wróblewskim oddelegowanym przez władze oświatowe przygotowywał organizację szkoły. Morski Dom Kultury był pierwszą siedzibą szkoły.

Rok szkolny 1962/1963 to początek pracy Stanisława Wróblewskiego jako dyrektora szkoły, który wprowadził mundury i tarcze szkolne.

Przełomowym w działalności szkoły okazał się rok 1965/1966, kiedy to uruchomiono Technikum Zawodowe dla Pracujących Zarządu Portu Gdańsk. Była to pierwsza w Polsce placówka kształcąca pracowników portowych w zawodzie technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń przeładunkowych.

15 maja 1969 roku szkole przydzielono nowy budynek. Jednak dopiero dwa lata później nastąpiło przeniesienie z Morskiego Domu Kultury do budynku po IV LO przy ul. Wyzwolenia 8.

LATA 70

Pierwsze lO-lecie istnienia szkoły zakończyła bardzo ważna dla szkoły uroczystość nadania jej imienia Bohaterskich Obrońców Westerplatte. Z tej okazji 23 czerwca 1972 roku szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Zarząd Portu Gdańsk. Była to ostatnia oficjalna uroczystość dyrektora Stanisława Wróblewskiego, ponieważ odszedł na emeryturę.

W 1972 roku stanowisko dyrektora objął mgr Lech Lewandowski, który precyzyjnie określił miejsce szkoły w gospodarce morskiej.

15 grudnia 1973 roku nastąpiło otwarcie Izby Pamięci Narodowej poświęconej Bohaterskim Obrońcom Westerplatte. Organizatorem i pierwszym jej opiekunem była Ewa Inowłodzka (obecnie Pawłowska).

Ważnym wydarzeniem w historii naszej szkoły było powołanie do życia przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej w 1974 roku Liceum Zawodowego. Rok szkolny 1974/1975 był pierwszym, w którym zaczęto kształcić w zawodzie marynarz. Uczniowie odbywali praktykę morską na „Darze Pomorza” oraz na statkach WSM „Horyzont” i „Zenit’:

W 1979 roku w Liceum Zawodowym uruchomiono nowy kierunek kształcenia w zawodzie eksploatator portu.

LATA 80

Jubileusz 20-lecia był dla szkoły wyjątkowy. W 1981 roku oddano do użytku dobudowaną część szkoły. Doszło osiem nowych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski oraz bibliot

Rok szkolny 1986/1987 był rokiem jubileuszowym, bowiem mijało 25 lat istnienia Zasadniczej Szkoły Zawodowe Główne uroczystości odbyły się w Morskim Domu Kultury. Był to także rok, w którym ukończono w szkole budowę studia telewizyjnego, a w gabinetach przedmiotowych zainstalowano telewizory przystosowane do odbioru audycji oświatowych nadawanych z szkolnego studia telewizyjnego.

LATA 90

Kolejne dziesięciolecie istnienia naszej szkoły rozpoczęło się powołaniem Liceum Ekonomicznego, które weszło w skład Zespołu Szkół Morskich.

W październiku 1991 roku, gdy Zasadnicza Szkoła Zawodowa obchodziła 30-lecie swojego istnienia, Zespołowi Szkół Morskich nadano imię Bohaterskich Obrońców Westerplatte

W roku szkolnym 1992/1993 we wrześniu nasza szkoła była organizatorem V Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie 13 października 1993 roku upragnionej sali gimnastycznej.

Szkoła napotkała poważne trudności lokalowe, ale rozwiązano je wydzierżawiając sale lekcyjne w budynku Straży Granicznej przy ul. Kasztanowej.

W kolejnym jubileuszowym roku szkolnym 1996/1997, gdy szkoła świętowała 35. rocznicę swojego istnienia, powołane zostało Technikum Zawodowe.

 LATA 2000-2010

Początek wieku w historii Zespołu Szkół Morskich upłynęło pod znakiem dynamicznego rozwoju.

W 2001 roku zakończono kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Powstała także Firma Symulacyjna „EURO-HOL” Sp. z 0.0. działająca w oparciu o Regulamin Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze.

W latach 2002 2006 w Zespole Szkół Morskich funkcjonowało Liceum Profilowane. Podejmowane próby dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy zaowocowały nowymi kierunkami kształcenia: technik spedytor, technik logistyk oraz technik nawigator morski, a także zakończeniem nauki w zawodzie technik ekonomista.

„Szkoła z klasą” jest akcją społeczną dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej nadrzędnym celem jest zasianie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad, wspierających nowoczesną, efektywną edukację oraz podnoszących jej poziom. Poprzez udział w akcji chcemy oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywiać współpracę szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym. „Szkoła z klasą” to dziesiątki tysięcy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców, którzy chcą, aby ich szkoły uczyły twórczego i krytycznego myślenia, sprawiedliwie oceniały, miały dobry klimat, rozwijały w młodych wrażliwość, pomagały im uwierzyć w siebie i przygotowywały swych uczniów do dorosłości w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie. Program przygotowała „Gazeta Wyborcza i fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Przystępując do programu staliśmy się jednocześnie propagatorami jego kluczowych celów, ponieważ program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły.

Zespół Szkół Morskich rozpoczął wdrażanie systemu jakości już w 2004 roku. Celem było udoskonalenie funkcjonowania pracy szkoły, a przede wszystkim podniesienie poziomu nauczania i wychowania ucznia. Określone zostały procesy, procedury i instrukcje, o które działalność szkoły miała się opierać. Cykl szkoleń dla pracowników szkoły oraz uczniów przygotowywał wszystkich do funkcjonowania w ramach systemu jakości. 24 i 25 stycznia szkoła gościła audytorów jednostki certyfikującej – Pomorskiej Izby Handlu Zagranicznego. Audyt zakończył się sukcesem.

ZSM otrzymał dnia 31 stycznia 2006 roku Certyfikat Nr 389/2006, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji działań, przedsięwzięć i projektów edukacyjnych w obszarze kształcenia, wychowania i opieki w ramach szkoły ponadgimnazjalnej.

Obecnie szkoła jest wyposażona w bardzo nowoczesne pracownie. Nauczyciele podnoszą
swoje kwalifikacje, pracują nad wdrażaniem opracowanych przez siebie programów.

Zakończył się 55-letni etap istnienia naszej szkoły. Budynek i mundury na stałe wrosły w pejzaż dzielnicy i miasta. Mimo wielu zmian, Zespół Szkół Morskich ma swój wyjątkowy klimat i charakter, który kształtowały kolejne roczniki uczniów i absolwentów oraz dyrekcja i grono pedagogiczne.

LATA 2011-2016

W 2012 r. na emeryturę przechodzi dotychczasowy dyrektor mgr inż. Zbigniew Pancer  a od 01.09. 2012 r. stery w ZSM obejmuje mgr inż. Hanna Szkodo.

Od 01.09.2014 r. szkoła otwiera kształcenie w nowym zawodzie technik eksploatacji portów i terminali a klasy w tym zawodzie objęte są patronatem Terminalu kontenerowego DCT Gdańsk.

Ostatnie lata to nawiązanie różnych porozumień o współpracy: z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Politechniką Gdańską, Akademią Morską w Gdyni oraz  z firmą DCT Gdańsk S.A.

W październiku 2015, dzięki funduszom Miasta Gdańska, otwarto najnowocześniejszą w Polsce pracownie symulacyjną dla uczniów kształcących się w zawodzie technik nawigator morski.

W latach 2014-2016 realizowany jest projekt Erasmus+ „Hotelarz w Londynie” , efektem którego jest odbycie praktyk zawodowych przez uczniów klas hotelarskich w londyńskich hotelach.

W 2015 r. zostaje powołane Stowarzyszenie Absolwentów ZSM im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte a w 2016 r. zostaje powołana Rada Konsultacyjna, której celem jest uściślenie współpracy pracodawców i innych instytucji ze szkołą.

09.02.2014 nastąpiło nadanie ZSM Krzyża Ligi Morskiej i Rzecznej „PRO MARI NOSTRO”. Jest to dowód uznania dla szkoły za kształtowanie i wychowanie morskie młodych pokoleń w duchu trwania Polski na morzu.

Ostatnie lata to również sukcesy uczniów w Ogólnopolskich Konkursach, w tym m.in. zajęcie 1 miejsca w 2015 r. w Ogólnopolskim Konkursie Ligi Morskiej i Rzecznej przez ucznia klasy nawigacyjnej a także 1 miejsca w drużynowym Konkursie „Wiedzy o Pomorzu Wschodnim” i 2 miejscem w kategorii „Wiedzy o morzu”. Uczniowie ZSM zdobyli także w 2016 r. główną nagrodę GRAND PRIX  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Krajobrazy mórz, rzek i jezior”.