Projekt „Hotelarz w Londynie”
współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

„Hotelarz w Londynie”
w ramach programu   ERASMUS+  2014-2020

Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.”

Projekt Hotelarz w Londynie jest dla Zespołu Szkół Morskich ważnym edukacyjnym przedsięwzięciem. Zarówno dla szkoły, jako instytucji kształcenia zawodowego, jak i uczniów oraz nauczycieli. Wniosek o realizację drugiej edycji projektu został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji przez Narodową Agencję w Warszawie- Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
1 czerwca 2015 roku oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu o akronimie HwL, jego zakończenie nastąpi po upływie dwóch lat. Tak długi czas na organizację czterotygodniowego stażu zawodowego za granicą oraz jego podsumowanie jest uzasadniony wieloma etapami projektu, które będą skrupulatnie przeprowadzane:
– kampania informacyjna,
– rekrutacja uczestników,
– przygotowanie psychologiczno-kulturowe oraz językowe uczestników projektu,
– organizacja stażu i pobytu w Londynie we współpracy z ADC College,
– 4-tygodniowy staż w londyńskich hotelach, będący zarazem praktyką zawodową w ramach programu nauczania. Staż planowany jest w maju 2016 roku.
Kolejne etapy obejmą drugi rok czasu trwania projektu ( jego zakończenie nastąpi 31 maja 2017 roku). To niemniej ważne działania, które ogólnie ujmując dotyczyć będą ewaluacji projektu, upowszechnianiu jego rezultatów, certyfikacji, poprzedzonej badaniami przyrostu wiedzy i umiejętności beneficjentów oraz finansowym rozliczeniem projektu.
Beneficjentami projektu będzie 20 uczniów klas: 2H i 3H. Grupa ta wyjedzie do Londynu na  4- tygodniowy staż w kilkunastu hotelach. Towarzyszyć im będzie dwóch opiekunów- nauczycieli ZSM. Organizacją stażu, zakwaterowaniem w angielskich rodzinach, organizacją dojazdów do hotelu zajmie się nasz partner londyński ADC College. Uczestnicy będą objęci mentoringiem ze strony ADC College, zostaną im przydzieleni w hotelu tutorzy. Będą dopełnione wszelkie akta staranności, by zapewnić wszystkim poczucie bezpieczeństwa.
Oprócz stażu zawodowego w zagranicznym przedsiębiorstwie uczniowie poznają Londyn, planuje się sobotnie wycieczki turystyczne, zaś niedziele będą spędzane z rodzinami, bądź w gronie znajomych.
W ramach programu Erasmus + otrzymaliśmy dofinansowanie na całe przedsięwzięcie. Wszystkie koszty pokrywane będą ze środków unijnych- pod warunkiem spełnienia wszystkich wytycznych umowy z Narodową Agencją. Dlatego uczestnicy                wraz  z rodzicami podpiszą stosowną umowę o udział w projekcie.
Nasi beneficjenci, oprócz nieocenionego doświadczenia wynikającego z miesięcznego pobytu w wielkiej, multikulturowej stolicy europejskiej, otrzymują międzynarodowe certyfikaty, m.in. europassy z opisem zdobytej wiedzy i umiejętności ( wersja angielska          i polska), a także będą mieli szansę uzyskać rekomendację hotelu, w którym odbędą staż zawodowy. W poprzedniej edycji prawie wszyscy nasi stażyści je otrzymali, zaś wizytując hotele nie było żadnych skarg, tylko pochwały i uznanie dla pracowitości, kreatywności, zaangażowania i punktualności.
Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych uczestników- uczniów klas: drugiej i trzeciej hotelarskiej i ich rodziców do wypełnienia formularza zgłoszenia, podczas spotkania z wychowawcą.  Każdy kandydat przejdzie proces rekrutacji. Przewidujemy ustalenie listy 20 uczestników + listę rezerwową 5 uczniów na wypadek zdarzeń losowych osób z listy podstawowej.

Kryteria Komisji Rekrutacyjnej:
–   Sumienne wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły (6 pkt);
–   Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (4 pkt);
–   Poziom znajomości języka angielskiego (6 pkt);
–  Wiedza merytoryczna i umiejętności w zakresie hotelarstwa (6 pkt).

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, języka angielskiego podejmą się testowania wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych, natomiast wychowawcy dokonają analizy postaw uczniów, oceną ich kultury osobistej i poziomu zdyscyplinowania. Przewiduje się punktowanie czterech wyżej wymienionych obszarów rekrutacji. Komisja gwarantuje rzetelną pracę i przejrzyste kryteria przyznawania punktów. Na listę uczestników wchodzą kandydaci z największą liczbą punktów.
Życzymy pomyślnej rekrutacji i zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia.

W imieniu zespołu ds. projektu HwL
Ewa Celigowska

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„HOTELARZ W LONDYNIE”
Czas trwania Projektu 1.06.2016- 31.05.2017

Projekt „Hotelarz w Londynie”
współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

1.    Uczestnicy Projektu „Hotelarz w Londynie” realizowanego w ramach programu Erasmus+ i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej odbywają praktykę zawodową w Londynie w roku szkolnym 2015/2016. Praktyki te objęte są programem kształcenia w kierunku technik hotelarstwa. Wyjazd do Wielkiej Brytanii będzie poprzedzony cyklem zajęć w ramach przygotowania pedagogiczno- kulturowego oraz językowego. W związku z tym uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ZSM podczas realizacji Projektu. Naruszenie zasad  regulaminu spowoduje wyciągnięcie konsekwencji wynikających z postanowień statutu ZSM.
2.    Uczestnicy Projektu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu także podczas odpoczynku w czasie wolnym i w weekendy spędzane w Londynie.
3.    Wszelkie koszty realizacji Projektu finansowane są ze środków Programu Erasmus+, zaś udział w Projekcie jest formą wyróżnienia dla uczniów.
4.    Uczestnicy projektu są wyłonieni na podstawie wyników punktowych otrzymanych podczas specjalnie sporządzonych na potrzeby rekrutacji testów językowych i testów sprawdzających wiedzę oraz umiejętności w zawodzie hotelarskim. Nie mniej ważne są opinie zebrane przez wychowawcę w zakresie kultury osobistej, zdyscyplinowania i przestrzegania regulaminów ZSM.
5.    Od Uczestników Projektu wymaga się godnego reprezentowania Polski poza jej granicami.
6.    Uczestnicy są zobowiązani do brania udziału we wszystkich zajęciach z przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Absencja na zajęciach może skutkować skreśleniem z listy beneficjentów.
7.    Uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału w akcjach informacyjnych, upowszechniających rezultaty  Projektu  i jego ewaluacji.  Brak zaangażowania                         w poszczególnych etapach Projektu może skutkować  niezaliczeniem szkolenia praktycznego.
8.    Przed wyjazdem na staż Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z programem stażu          w hotelu.
9.     Podczas stażu Uczestnicy zobowiązani są do punktualności, zdyscyplinowania                            i respektowania poleceń opiekunów praktyk: nauczycieli  ZSM towarzyszących podczas pobytu w Londynie, opiekunów instytucji przyjmującej ADC College, a także przełożonych           w hotelu.
10.    W czasie podróży lotniczej Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń opiekunów, szczególnie podczas oczekiwania na terminalu lotniczym nie wolno oddalać się bez zezwolenia opiekunów. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi lotniczej                   ( procedury bezpieczeństwa, kontrole dokumentów, zapinanie pasów, wyłączenie telefonu podczas lotu itp.)
11.    W czasie pobytu za granicą zabrania się: kupowania i spożywania alkoholu, palenia papierosów, korzystania z substancji psychoaktywnych i niedozwolonych używek.
12.     W przypadku przyjmowania leków przez Uczestnika, rodzice/prawni opiekunowie informują o tym w formularzu zgłoszeniowym.
13.    Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach praktycznych ustalonych przez instytucję przyjmującą i hotele, dostosowują się do godzin pracy, a wszelkie niedyspozycje fizyczne należy zgłaszać tego samego dnia polskim opiekunom, którzy będą poinstruowani jak postępować.
14.    Uczestnicy zobowiązują się do prowadzenia Zeszytu Praktyk, w którym będą zapisywać czynności wykonywane w każdym kolejnym dniu wraz ze swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat pracy na swoim stanowisku. Uczestnik oceniać będzie swoje przygotowanie merytoryczne w stosunku do wymagań hotelowego przełożonego. Każdy dzień stażu będzie potwierdzony podpisem osoby odpowiedzialnej za stażystę w hotelu. W Zeszycie Praktyk uczniowie będą też umieszczać informacje o wydarzeniach integracyjnych i imprezach kulturowych, w których będą brali udział.
15.    Każdy uczestnik składa po przyjeździe do Polski raport końcowy, którego odbiorcą jest Narodowa Agencja w Warszawie.
16.    Zeszyt Praktyk, sprawozdania opiekunów oraz raport końcowy ( dodatkowo uzyskane rekomendacje od hotelu) są podstawą oceny szkolenia praktycznego.
17.    Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zachowania wysokiej kultury osobistej podczas pobytu u rodzin angielskich, podporządkowania się zasadom panującym w domu, jeśli nie naruszają one godności osobistej. W przypadku jej naruszenia lub niewłaściwego traktowania należy niezwłocznie o tym zgłosić polskim opiekunom i instytucji goszczącej.
18.    W przypadku rezygnacji Uczestnika w ostatnich 10 dniach przed wyjazdem do Londynu lub nieodbycia stażu w całości (spóźnienie się na lotnisko), rodzic/prawny opiekun pokrywa koszty poniesione w związku z organizacją stażu i pobytu.
19.    W przypadku, gdy Uczestnik w sposób rażący złamie regulamin ( przestępstwo, kradzież, spożywanie alkoholu itp.), może zostać usunięty z Projektu. Rodzice w trybie natychmiastowym zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo, zaś uczeń odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu i powrotem ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Za szkody wyrządzone w sposób umyślny i nieodpowiedzialny koszty ponoszą rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika.