ERASMUS+

erasmus+ZSM

Projekt „Kurs na port w Maladze”

współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

2020-1-PL01-KA102-080719

INFORMACJA O PROJEKCIE

Kurs na port w Maladze

2020-2022

Zespół Szkół Morskich  realizuje europejski projekt zagranicznego stażu zawodowego  „Kurs na port w Maladze”.

Malaga to atrakcyjna turystycznie stolica w hiszpańskiej Andaluzji, duży port handlowy, stoczniowy i rybacki, położony u podnóża Gór Betyckich nad  Morzem Śródziemnym.

Projekt dedykowany jest dla 20 uczniów ZSM, kształcących się w zawodach

technik hotelarstwa, technik spedytor i technik logistyk, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uczą się w klasach II i III.

Podczas mobilności, czyli podróży i pobycie w Hiszpanii, opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele ZSM, którzy będą także monitorować postępy praktykantów.

Wstępny termin mobilności to luty 2022 roku.

Partnerem w Projekcie jest TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.

Jest to hiszpańska agencja szkoleniowa zlokalizowana w Maladze, zajmująca  się między innymi promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi i programami edukacyjnymi dla uczniów z całej Europy. TRIBEKA jest częścią „ETN Network”. W latach 2016-2019 ETN Network został czterokrotnie zwycięzcą prestiżowego konkursu Study Travel Star Awards w kategorii „Work Experience Provider” w Londynie.

Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, zostaną wyłonieni na podstawie przejrzystych kryteriów, dokładnie opisanych w Regulaminie rekrutacyjnym.

Beneficjenci projektu odbędą czterotygodniowy staż zawodowy, opracowany przez ZSM i Tribekę. Porozumienie o Programie Zajęć będzie skorelowane z programem zawodów, w których kształcą się uczniowie. Tym samym spełnione zostaną wymagania, wynikające z podstawy programowej MEN.

Przed wyjazdem na staż uczestnicy będą przygotowywani przez nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb psychologicznych, kulturowych i językowych w ramach kursu. Szkoła zapewni ubezpieczenie wszystkich uczestników i ich opiekunów podczas mobilności, czyli podróży i pobytu w Hiszpanii.

Tribeka, instytucja przyjmująca, zorganizuje staże zawodowe w firmach Malagi, a w nich opiekę tzw. tutorów podczas praktyk, zakwaterowanie, wyżywienie, transport. Tribeka zapewni także  program kulturowy oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w trakcie weekendów. Uczniowie zapoznają się z  walorami turystycznymi regionu Andaluzji.

W czasie odbywania stażu postępy uczestników będą stale monitorowane, zarówno ze strony szkoły wysyłającej, nauczycieli ZSM, jak i agencji przyjmującej.

Staże zawodowe w hiszpańskiej Maladze przyczynią się do zdobycia kompetencji, nie tylko stricte zawodowych, ale także osobistych, tzw. kompetencji miękkich. Posługiwanie się językiem angielskim, a także używanie zwrotów w języku hiszpańskim, podniesie umiejętności komunikacyjne, które wobec zwiększonej popularności Polski wśród zagranicznych turystów mogą stanowić poważny atut na rynku pracy.

Po zakończeniu stażu i powrocie do Polski uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobilność z uwzględnieniem procedury ECVET, a także zaświadczenia o odbytym stażu  zawodowym za granicą.

W Europassie będą wyszczególnione uzyskane kompetencje i umiejętności. Dokument ten jest uznawany w całej Europie.

Dzięki współpracy z naszym partnerem zagranicznym, rezultaty projektu zostaną upowszechnione w środowiskach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zakłada się osiągnięcie następujących celów Projektu:

 • uzyskanie wysokich, europejskich kompetencji i umiejętności zawodowych

w branży hotelarskiej, spedycyjnej i logistycznej,

 • pozyskanie lepszych perspektyw zatrudnienia oraz łatwiejszej adaptacji do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy,
 • wzrost mobilności zawodowej,
 • podniesienie jakości pracy kadry kształcącej w szkole,
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego i poznanie podstaw języka hiszpańskiego,
 • wzrost świadomości międzykulturowej i wartości europejskich,
 • promocja Polski w Europie,
 • przyrost wiedzy o Programie Erasmus+,
 • wzrost motywacji do nauki i dalszego rozwoju, wiary we własne siły, samorealizacji i uczenia się przez całe życie,
 • rozbudzanie ciekawości o walorach turystycznych Europy, wzbogacenie wiedzy o Andaluzji.

 

Realizacja Projektu Kurs na port w Maladze w latach 2020-2022 przyczyni się do podniesienia jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku. Projekt z całą pewnością rozwinie zawodową mobilność młodzieży Zjednoczonej Europy, umocni jej aktywną rolę w społeczeństwach europejskich i da poczucie osobistego samospełnienia.

Zapraszamy do składania deklaracji chęci udziału w europejskim przedsięwzięciu.

 

Zrealizowane projekty:

 1. TLS CONNECTING PEOPLE
  Projekt TLS CONNECTING PEOPLE realizowany w ZSM w ramach programu Erasmus+. Projekt adresowany do uczniów klas logistyczno – spedycyjnych i eksploatatorów portów i terminali. W jego ramach młodzież odbyła praktyki w Bolonii w międzynarodowych korporacjach, które pracują w oparciu o nowoczesne technologie. Zakres praktyk jest zróżnicowany i niemalże indywidualnie dopasowany do preferencji i umiejętności uczniów. Uczniowie przyswoją wiedzę praktyczną z zakresu: organizowania i monitorowania procesów magazynowych i dystrybucyjnych, zarządzania procesem transportowym, zarządzania łańcuchem dostaw, obsługi gości w portach i terminalach, prowadzenia dokumentacji transportowo – logistycznej, jak również wiele innych zagadnień stricte związanych z zawodami.
 2. Hotelarz w Londynie
  „Hotelarz w Londynie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt „Hotelarz w Londynie” realizowany w ZSM to program mobilności polegający m.in. na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych. Uczestnicy projektu odbywają staż zagraniczny w Londynie w zakładach gastronomicznych i hotelarskich
  Wyjazd poprzedzony jest przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. Ponadto w trakcie stażu uczestnicy biorą udział również w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Londynu.

Co zyskują uczniowie dzięki udziałom w projektach ERASMUS+?

 • zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą;
  o poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;
  o nauka języków obcych, szczególnie słownictwa specjalistycznego;
  o zwiększanie elastyczności i mobilności na rynku pracy;
  o zwiększanie tolerancji i otwartości na inne kultury;
  o zwiększanie motywacji do dalszego kształcenia;
  o zwiększanie pewności siebie, pokonywanie własnych barier i słabości;
  o zwiększanie szans na rynku pracy;
 • uczestnicy otrzymują dokument EUROPASS MOBILITY – Dokument Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia) wydawany jest w dwóch językach – polskim i obcym, potwierdzonym przez Krajowe Centrum Europass. Podstawową zaletą certyfikatu Europass-Mobilność jest jego uniwersalność wynikająca ze wspólnych dla wszystkich krajów zasad jego przyznawania oraz identyczny zakres informacji w nich zawartych. Dzięki temu pracodawcy w całej UE otrzymują od kandydatów tak samo wyglądające potwierdzenie nabycia kwalifikacji.

PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Szkoła uczestniczy w projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” dofinansowanym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 3.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 21 538 410,00 zł

Co zyskują uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?

 • wsparcie stypendialne dla najlepszych uczniów (od roku szkolnego 2016/2017 do 2020/2021 – w kwocie 250 zł przez okres 10 miesięcy);
 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego (w wymiarze 150 godzin), realizowane u pracodawców;
 • kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez uczniów;
 • wyjazdy studyjne uczniów do pracodawców, ośrodków badawczych, szkół wyższych oraz na targi skupiające pracodawców, których celem będzie zapoznanie uczniów z uwarunkowaniami rynku pracy, organizacją pracy, wyposażeniem stanowisk pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec potencjalnych pracowników, zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w danej branży oraz strategią rozwoju przedsiębiorstw;
 • obozy edukacyjno-zawodowe, podczas których uczniowie realizują program rozwijający ich kompetencje i umiejętności zawodowe;
 • konkursy dla uczniów, obejmujące problematykę związaną z wybranymi przedmiotami zawodowymi;

 

Więcej na temat realizacji projektu pod linkiem:
https://des.pomorskie.eu/o-projekcie


GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW

Szkoła uczestniczy w Projekcie Gdańsk Miastem Zawodowców – Podniesienie jakości edukacji zawodowej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 11 714 329,43 zł

Co zyskują uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?

W ramach projektu realizowane są dla uczniów naszej szkoły m.in.: płatne staże u pracodawców, szkolenia zawodowe, darmowe kursy (kurs prawa jazdy, sternika motorowodnego, kurs spawania, kurs obsługi żurawi HDS, szkolenie AutoCAD, kurs na obsługę wózków widłowych, język angielski branżowy), zajęcia dodatkowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje uczniów, wsparcie doradców zawodowych w postaci indywidualnych konsultacji i warsztatów grupowych (realizowane w Centrum Rozwoju talentów).
Działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności naszych Absolwentów na rynku pracy.

Więcej na temat realizacji projektu pod linkiem:
http://ckziu1.gda.pl/projekty/gdansk-miastem-zawodowcow