KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 16
W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH
ROK SZKOLNY 2017/2018

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r.  w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ustalam dla Technikum nr 16 w  Zespole Szkół Morskich następujące kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych:

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum nr 16 Zespołu Szkół Morskich decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym, w tym:

a.punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu.

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • j. polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii)
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2 pkt.

b. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów ( zapisanych w statucie ZSM):

  • matematyki
  • języka obcego
  • fizyki  – w zawodach: technik mechanik okrętowy, technik żeglugi śródlądowej
  • geografii – w pozostałych zawodach

  stosuje się przelicznik, za oceny wyrażone w stopniu:

  • celującym     –        przyznaje się po 18 punktów;
  • bardzo dobrym    – przyznaje się po 17 punktów;
  • dobrym        –          przyznaje się po 14 punktów;
  • dostatecznym   –     przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym  –  przyznaje się po   2 punkty.

c. punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

d.punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego-przyznaje się 10 punktów;
 • za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-przyznaje się 7 punktów;
 • za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-przyznaje się 5 punktów.

e. Punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
  przyznaje się 10 punktów ;
 • za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
 • za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego-przyznaje się 7 punktów;
 • za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-przyznaje się 5 punktów;
 • za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-przyznaje się 3 punkty.

f. punkty uzyskane za wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym     – przyznaje się 4 punkty
 • krajowym                  – przyznaje się 3 punkty
 • wojewódzkim             – przyznaje się 2 punkty
 • powiatowym               – przyznaje się 1 punkt

UWAGA!

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi18 punktów.

g. punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu , przyznaje się 3 punkty.

 1. Sumuje się liczbę punktów uzyskanych w podpunktach a,b,c,d,e,f.