KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH
ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgodnie z „Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum” ustalam dla Zespołu Szkół Morskich  następujące kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół  Morskich decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym, w tym:
a). punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu. Wynik przedstawiony w procentach z:
– j.polski,
– historia i wiedza o społeczeństwie,
– matematyki,
– przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),
– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
mnoży się przez 0,2.

b). punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów (zapisanych w statucie ZSM):
-matematyki
-języka obcego
-fizyki – w zawodach: technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski
-geografii  – w pozostałych zawodach
stosuje się przelicznik, za oceny wyrażone w stopniu :

– celującym – przyznaje się po 18 punktów;
– bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
– dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

c). punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

d). punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się punktów;
– za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

e). punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
– za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
– za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów;
– za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów;
– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;
– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
– za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

f). punkty uzyskane za wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:
– międzynarodowym  – przyznaje się 4 punkty;
– krajowym                 – przyznaje się 3 punkty;
– wojewódzkim          – przyznaje się 2 punkty;
– powiatowym            – przyznaje się 1 punkt.

UWAGA!

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g). punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Sumuje się liczbę punktów uzyskanych w podpunktach a, b, c, d, e, f, g.

 1. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu:
  międzynarodowym,
  ogólnopolskim,
  wojewódzkim,
  powiatowym.
 1. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
  międzynarodowym – miejsca 1- 8,
  ogólnopolskim – miejsca 1- 6,
  wojewódzkim – miejsca 1-3,
  powiatowym – miejsce 1-3,
  oraz miejsca uznane za wysokie w zawodach mistrzowskich o randze:
  międzynarodowej – miejsca 1- 20,
  ogólnopolskiej – miejsca 1- 12,
  regionalnej – miejsca 1- 6,
  wojewódzkiej – miejsca 1- 3,
  zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub polskich związków sportowych.