Harmonogram rekrutacji do klas I ZSM

Rok szkolny 2017/2018

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 maja                         ( poniedziałek) do 20 czerwca (wtorek) do godz. 15.00  od 11 lipca (wtorek) od godz. 9.00 do 28 lipca (piątek) do godz. 15.00
 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)  od 23 czerwca (piątek) od godz. 11.00 do 27 czerwca (wtorek) do godz. 15.00  x
 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające do 29 czerwca (czwartek) do godz. 15.00  do 18 lipca (wtorek) do godz. 15.00
 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia  7 lipca (piątek) do godz. 12.00  19 lipca (środa) do godz. 12.00
 Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły  do 11 lipca (wtorek) do godz. 15.00  20 lipca (czwartek) od godz. 12.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  od 10 lipca (poniedziałek)  od godz. 12.00 do 13 lipca (czwartek) do godz. 15.00  od 19 lipca (środa) od godz. 12.00 do 20 lipca (czwartek) do godz. 15.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  14 lipca (piątek), godz. 12.00  21 lipca (piątek) do godz. 12.00
 Spotkanie uczniów klas I Technikum nr 16 w Zespole Szkół Morskich z dyrekcją, wychowawcą – wymagana obecność rodzica lub opiekuna prawnego  14 lipca (piątek), godz. 12.15   x

ww