TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
do klas I ZSM
ROK SZKOLNY 2018/2019

LP RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Złożenie wniosku  wniosków o przyjęcie do klas I ZSM wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14  maja (poniedziałek) do
20 czerwca (środa)
od 13 lipca (piątek)
od godz. 9:00
do 10 sierpnia (piątek)
do godz. 12:00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I ZSM o kopię  świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum) od 22 czerwca (piątek)
od godz. 12:00
do 26 czerwca (wtorek)
do godz. 15:00
 

 

x

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do ZSM  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  5 lipca (czwartek)
do godz. 15.00
do 24 sierpnia  (piątek)
do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 6 lipca (piątek)
godz. 12.00
27 sierpnia (poniedziałek)
do godz. 12.00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 6 lipca (piątek)
od godz.12.00
do 11 lipca (środa)
do godz. 15.00
od 27 sierpnia(poniedziałek)
od godz.12.00
do 30 sierpnia (czwartek)
do godz.12.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca (czwartek)
godz. 12.00
 31 sierpnia (piątek)
godz. 12.00
8. Spotkanie uczniów klas I  ZSM  z dyrekcją, wychowawcą-wymagana obecność rodzica lub opiekuna prawnego  12 lipca (czwartek)
godz. 12.15
x