Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.

4 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły do 19 czerwca 2019 r.
5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego kopie lub oryginał

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.

6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

od 13 maja 2019 r.
do 04 lipca 2019 r.

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05 lipca 2019 r.
godz. 10.00

8 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 08 lipca 2019 r.
Przy składaniu wniosku do szkoły

9 Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 10 lipca 2019 r.
do godz. 14.00

10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2019 r.
godz. 12.00

11 Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art. 20zc u. o. s.o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art.203 u. p. w. u. p. o., art.165 ust.3 u. p. w. u. p.o.

od 12 lipca 2019 r.
do 08 sierpnia 2019 r.

12 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole.

Niezwłocznie,
nie później niż
15 lipca 2019 r.

Postępowanie uzupełniające

13 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12 lipca 2019 r.
do 14 sierpnia 2019 r.

14 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

od 12 lipca 2019 r.
do 14 sierpnia 2019 r.
do godz. 9.00

15 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 sierpnia 2019 r.
godz.10.00

16 Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 28 sierpnia 2019 r.
do godz.14.00

17 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 sierpnia 2019 r.
godz. 15.00

18 Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art. 20zc u. o. s.o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art.203 u. p. w. u. p. o., art.165 ust.3 u. p. w. u. p.o.

od 29 sierpnia 2019 r.
do 25 września 2019 r.

19 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole.

Niezwłocznie,
nie później niż
30 sierpnia 2019 r.