I. Konkursy na r. szk. 2016/2017 (aktualnie trwające lub planowane)

  1. Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej zaprasza uczniów ZSM do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzież na Morzu”.
  2.  Konkurs plastyczny „Krajobrazy doliny Wisły i jej dorzecza”

  Konkurs przewiduje formy prezentacji wykonane w dowolnych technikach malarskich, graficznych i innych (za wyjątkiem plasteliny, zapałek, bibuły, kasz, itp.)

  Format prac plastycznych: A2 (60 cm x 40 cm) lub A3 (40 cm x 30 cm). Prace w innym formacie nie będą oceniane. Prac nie należy oprawiać.

  Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje:

  • krótka informacja o prezentowanej pracy,
  • imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły z podaniem pełnej nazwy i typu szkoły (telefon).
  • imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna.

  Konkurs plastyczny stwarza możliwość ukazania piękna i romantyzmu krajobrazów doliny Wisły, jej brzegów oraz miast nad nią leżących. Mile będą widziane historyczne sceny rozgrywające się nad Wisłą i jej dorzeczem (z wyraźnym zaznaczeniem na odwrocie pracy jakiego wydarzenia dotyczą).

  Termin składania prac do 28.02.2017r. w pokoju 209 u p.R.Dombrowskiego, A.Przybyta.

  Osoby chętne zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych do finału Konkursu „Wiedza o Morzu” i „Wiedza o Wiśle i jej dorzeczu”, który odbędzie się w Szczecinie w czerwcu 2017r.

  Termin eliminacji szkolnych – 6-8 marca 2017r.

  1. Podczas tegorocznego konkursu oceniana będzie wiedza z zakresu:
  2. Geografia mórz i oceanów oraz państwa i porty nad nimi leżące.
  3. Geografia polskich rzek i jezior.
  4. Dzieje Marynarki Wojennej i Polski na morzu.
  5. Polska gospodarka morska.
  6. Twórcy Polski morskiej.
  7. Generał Mariusz Zaruski – jego życiorys, dokonania oraz nasza pamięć o nim.
  8. Ochrona środowiska morskiego.
  9. Polskie żaglowce.
  10. Szkolnictwo morskie w Polsce.
  11. Wiedza o LMiR.
  12. Geografia rzeki Wisły.
  13. Historyczne wydarzenia związane z Wisłą i jej dorzeczem.
  14. Dane statystyczne dot. Wisły i jej dorzeczy.

  Czekają atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac.

2. Wielki Maraton Czytelniczy „Na literackim szlaku”

Termin pisania testu z lektury: Tarjeji Vesas, „Pałac lodowy” – 4 stycznia 2017r. (środa) , godz. 11.40 (czytelnia).

Lektura na grudzień:

 • Tarjeji Vesas, „Pałac lodowy”.

Pozostałe lektury:

 • Erich Fromm, O sztuce istnienia” (tylko część I i część II)
 • Dmitry Glukhovsky, „Metro 2034”

Od września ruszyła II edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Na literackim szlaku” dla szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Uczniowie, którzy uczestniczą w maratonie, mają za zadanie przeczytać 6 lektur (jedną na miesiąc) podanych przez organizatora konkursu i na początku każdego miesiąca napisać wspólnie z innymi uczestnikami test sprawdzający znajomość lektury pod nadzorem opiekuna konkursu, Anety Gonerskiej. Wyniki testu są następnie przesłane przez opiekuna konkursu do filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ramach konkursu dla uczestników maratonu w filii WiMBP odbywają się spotkania z pisarzami. W zeszłym roku kilkoro uczniów  uczestniczyło w spotkaniu z Jackiem Hugo- Baderem. W tym roku, 7 grudnia, odbędzie się  spotkanie z Małgorzatą Wardą, autorką ksiażki „ 5 sekund do IO”

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.  W ubiegłym roku uczennica obecnej klasy II N Nikola Formella została finalistką maratonu.

nauczyciel- bibliotekarz Aneta Gonerska

3. Konkurs fotograficzny, zatytułowany „Ubrani w książkę” (ang. „Sleeveface”)

 • Konkurs, którego organizatorem jest biblioteka szkolna, skierowany jest do uczniów kl. I-IV ZSM.
 • Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych młodzieży, zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji.
 • Termin dostarczenia zdjęć: do 21 grudnia 2016r.
 • „Sleeveface” to zdjęcia, których elementem jest okładka książka „wmontowana” w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała,  bądź całej sylwetki. To nowoczesny, modny i zabawny sposób na popularyzację czytelnictwa i biblioteki szkolnej.
 • Autorem zdjęć (i obiektem) może być jedna lub maksymalnie dwie osoby. Można dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia. Fotografie należy dostarczyć do biblioteki lub przesłać na adres mailowy: anetago2@wp.pl.
 • Format zapisu: JPG, maksymalna pojemność: 3MB, minimalna rozdzielczość: 600x800px.
 • Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. Kryterium oceny jest oryginalność pracy. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości. Przysłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
  Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy po wybór książki do biblioteki (można również korzystać z innych możliwości dostępu do książki). Więcej informacji w bibliotece.

  • Poniżej zamieszczamy przykłady zdjęć „Sleeveface”:
 • konk1

4. Konkurs komiksowy z języka angielskiego

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu są nauczycielki języka angielskiego : Monika Marszałkiewicz, Ewa Walicka. Termin składania prac 09.12.2016r.
§ 2

KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu, stanowiącego kompletną historię, rozpoczynającą się słowami ‘Once upon a time’.
2. Technika wykonania prac (do wyboru): rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia.

Komiks – opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie indywidualni lub maksymalnie 3-osobowe zespoły uczniów występujących wspólnie.

§ 4

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę składającą się z jednej zamkniętej historii.

2. Praca musi mieć minimum 3 plansze.
3. Plansze mogą mieć wyłącznie format pionowy i zawierać się w wymiarze formatu A4 (210×297 mm).
4. Każda plansza powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem autora/autorów oraz nazwą klasy.
5. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.

§ 5

OCENA I NAGRODA

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury złożone z nauczycieli i przedstawiciela samorządu szkolnego.
2. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace, spełniające warunki formalne
i merytoryczne.
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 16.12.2016 r.
4. Nagrody- I,II,III miejsce , nagroda rzeczowa oraz cząstkowa ocena celująca z języka angielskiego. Pozostali uczestnicy otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego.

Organizatorzy: M.Marszałkiewicz,  E.Walicka

5. Konkursy chemiczne

I. Szkolny konkurs „Życie i działalność naukowa Marii Curie – Skłodowskiej”.

Regulamin szkolnego Konkursu:

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.
M. Curie-Skłodowska

Uczestnikami szkolnego konkursu o życiu i działalności naukowej M. Curie- Skłodowskiej organizowanym przez Zespół Szkół Morskich w Gdańsku mogą być uczniowie
klas I-IV ZSM.

§ 1

Cel konkursu

 1.  Popularyzacja wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie.
 2. Integrowanie uczniów ZSM.
 3. Rozwijanie wiedzy na temat osiągnięć polskich noblistów.

§ 2
Zakres tematyczny konkursu

1. Biografia Marii Curie-Skłodowskie.
2. Działalność naukowa Noblistki.

§ 3
Zadania konkursowe

W ramach pierwszego etapu konkursu (do 31.12.2016 uczniowie przygotowują prezentację multimedialną na temat Marii Curie-Skłodowskiej. W II etapie konkursu, który odbędzie się 14 marca 2017 roku uczniowie zmierzą się z 30 pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi tezy zawartej w temacie konkursu. Spis literatury niezbędny do rozwiązania testu z wiedzy o polskiej noblistce jest integralną częścią regulaminu i jest udostępniana każdemu uczestnikowi konkursu.
§ 4
Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku
 2. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się są do p. Iwony Szałkowskiej.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie zgody na realizację zadań wynikających z warunków konkursu.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie należy wypełnić i oddać do 14 października 2016.
 1. Prezentację multimedialną należy wykonać samodzielnie i dostarczyć na płycie do organizatora konkursu do 31.12.2016.
 2. Prace uczestników konkursu zostaną ocenione przez powołaną Komisję.
 3. Komisje konkursowa oceniając prezentacje przygotowane przez uczestników konkursu będzie brała pod uwagę:
 • wartość merytoryczną pracy;
 • atrakcyjność;
 • zgodność pracy z celami konkursu;
 • zaangażowanie.

§ 5
Nagrody

1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni w finale I, II i III miejsce i nagrodzi laureatów nagrodami rzeczowymi.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę celującą za aktywność z chemii.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator może wykluczyć z konkursu ucznia w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga organizator.

Organizator: dr Iwona Szałkowska

BIBLIOGRAFIA:

Pozycje z literatury dostępne u organizatora konkursu

 1. Laurent Lemire, „Maria Skłodowska-Curie”, Wyd. Świat Książki.
 2. Marcin Pietruszewski, „Wielkie biografie Maria Curie-Skłodowska”.
 3. Olgierd Wołoczek, „Maria Skłodowska-Curie”, Wyd. Interpress, 1985.
 4. „Korespondencja Marii Skłodowskiej- Curie z córką Ireną”, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 5. Steele Philip, „Maria Skłodowska-Curie – kobieta, która zmieniła dzieje nauki”.
 6. Ewa Curie, „ Maria Curie” – biografia napisana przez córkę Ewę, PWN
 7. Francoise Giroud, „Maria Skłodowska-Curie”, PIW.
 8. Shelley Emling, „MARIA SKŁODOWSKA-CURIE I JEJ CÓRKI”, Wyd. Muza
 9. Nożyńska-Demianiuk Agnieszka, „Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie, kobieta, która stała się legendą”, Wyd. Ibis.
 10. Denis Brian, „Rodzina Curie”.
 11. Susan Quinn, „Życie Marii Curie”, Wyd. Prószyński i S-ka.
 12. Iwona Kienzler, „Maria Skłodowska-Curie Złodziejka mężów życie i miłości”, Wyd. Bellona.

II. REGULAMIN CHEMICZNEJ LIGI ZADANIOWEJ w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku

 1. Chemiczna Liga Zadaniowa przeznaczona jest dla uczniów klas I-IV Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku.
 2. Cele :
 • poszerzanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych;
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrody;
 • doskonalenie logicznego myślenia;
 • korzystanie z różnych źródeł informacji;
 • rozwijanie umiejętności w dokonywaniu obliczeń chemicznych;

– aktywizacja społeczności uczniowskiej.

 1. Udział w Chemicznej Lidze Zadaniowej jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest oddanie w terminie rozwiązań przygotowanych przez organizatora zadań. Po ustalonym terminie prace nie będą przyjmowane. Uczeń może dołączyć do rywalizacji w dowolnym momencie, w każdej chwili może się z niej wycofać i w każdym momencie do niej wrócić.
 • Konkurs trwa od 1 października 2016 roku do 31 a maja 2017 roku. Finał chemicznej ligi zadaniowej odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.
 • Na początku każdegomiesiąca ( maksymalnie do 10 dnia każdego miesiąca) uczniowie otrzymują zestawy zadań w wersji papierowej i elektronicznej. Rozwiązane zadania należy dostarczyć p. Iwonie Szałkowskiej w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca. Oddanie pracy uczeń potwierdza podpisem.
 • Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu.
 • Uczeń, który dopuści się plagiatu, przepisując rozwiązania od innego ucznia, zostaje skreślony z listy uczestników konkursu.
 • Wszystkie prawidłowo rozwiązane zadania powinny zawierać wyprowadzenie jednostek w Układzie SI .
 • Każda praca musi być napisana indywidualnie na oddzielnym formularzu, zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • Za każde rozwiązane zadanie uczeń może otrzymać określoną liczbę punktów. Maksymalna liczba pkt za zadania w danym miesiącu wynosi 20.
 • Po sprawdzeniu prac zostanie ogłoszona lista punków i lokata ucznia jaką uzyskał w danym miesiącu.Uczniowie biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na upowszechnienie tych danych na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 • O uzyskanej przez ucznia lokacie końcowej decyduje suma punktów zdobytych w trakcie trwania konkursuoraz suma punktów uzyskanych w finałowej potyczce ligi zadaniowej w czerwcu 2017.Maksymalna liczba pkt do zdobycia: 160 pkt ( za rywalizację od 1 października do 31 maja) + 20 pkt za poprawne rozwiązanie zadań w potyczce finałowej.
  1. W finale Chemicznej Ligi Zadaniowej uczniowie zmierzą się z 10 zadaniami, które rozwiązywali w czasie trwania konkursu.
  2. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga organizator.
  3. Dla wszystkich uczestnikówkonkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dodatkową ocenę za aktywność z chemii.

  Organizator

  nauczyciel chemii w ZSM

  dr Iwona Szałkowska

7. Szkolny konkurs recytatorski „Wiersz, który mnie urzekł…”

 • przewidywany termin – luty 2017r.
 • uczestnicy mają za zadanie przygotować recytację dowolnego utworu lirycznego oraz fragment prozy (maksymalnie 1 strona) do przeczytania.
 • organizator, miejsce przeprowadzenia konkursu oraz zapisy – biblioteka szkolna.

 

II. Konkursy, które odbyły się w ZSM w r. szk. 2016/2017:

1.Laureaci Konkursu Walentynkowego: Jolanta Marszall z kl. 2 N i Adrian Raczkowski z kl. 2 H.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

2. Laureaci konkursu „Bezpieczeństwo w porcie morskim” :

I miejsce (ex aequo):

 • Tomasz Pawlik – kl. III E
 • Adriana Skierkowska – kl. II E
 • Wiktoria Pupek – kl. II E

II miejsce:

 • Klaudia Kosińska – kl. II E

III miejsce (ex aequo):

 • Karolina Kuryłko- kl. III E
 • Wiktor Kiślak – kl. III E
 • Marzena Malej- kl. III E
 • Sandra Murglin- kl. III E.

Opiekun: E. Piotrowska

Zdobywcy I i II miejsca otrzymali nagrody książkowe, III – dyplomy.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

3. WYNIKI MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO -12.12.2016r
Chłopcy

I miejsce Szymański Piotr III N
II miejsce Ciepliński Piotr III L
III miejsce Kowalewski Kacper IV L
IV miejsce Podolski Paweł I E
V miejsce Łabinowicz Szymon VI L
VI miejsce Pengiel Mateusz I L
Dziewczęta

I miejsce Wysocka Dominika II N
II miejsce Marszall Jolanta II N
GRATULUJEMY ! ! !